مراسم ظهر عاشورا 1437هیئت مجنون الرضا (ع)
کربلایی سینا کریمیان
کربلایی والا علی معنوی راد


 کربلایی سینا کریمیان           دانلود
   کربلایی سینا کریمیان           دانلود  
 کربلایی والا علی معنوی راد   دانلود
 کربلایی سینا کریمیان            دانلود
کربلایی سینا کریمیان (خیمه سوزان)    دانلود 
      کربلایی سینا کریمیان             دانلود